Search form

Mattiu 7:15

Yù Meyárik ta Káyu nga Mabbungá

Lukas 6:43-44

15Á kinagi ni Apu Kesu, “Magimuguk kayu, tapè ari kayu melogò sù ira áppè ábbilinán. Ta umay ira nikayu mappásingan nga kunnay ta masippà nga karneru, ngam magigúbâ ira ta kun na ítu nga mabisin.