Search form

Mattiu 7:16

16Á tákkilalán naw ira megapu sù akka-akkuád da, nga kunnay ta panákkilalán naw ta káyu megapu sù bungá na. Egga panò sî nga mabbungá ta malobák? Egga panò kaddà nga mabbungá ta kapáya?