Search form

Mattiu 7:2

2Á ta kunnay ta pamanunnù naw sù ira kábulun naw, kunnian gapay yù ámmanunnù na sangaw ni Namarò nikayu. Á nu bilángan naw yù liwâ nayù ira kábulun naw, á kunnian gapay sangaw yù ábbiláng ni Namarò sù liwâ naw.