Search form

Mattiu 7:21

Yù ira Ari Mesipà kâ Namarò ta Lángì

Lukas 13:25-27

21“Á yù ira nga makkagi ta ‘Apu, Apu,’ kud da nikán, ari ira ngámin mesipà sù pammagurayán ni Namarò ta lángì, ngam yù ira galâ nga mangupù nga manuppál sù ipakuá na nira nayù Yámà nga ajjan ta lángì.