Search form

Mattiu 7:22

22Á sangaw nu duttál yù ággaw nga pamanunnù ku, aru yù ira nga makkagi nikán ta ‘Apu, ari panò sikami yù ira pannakabaggim nga nangilayalayâ? Á iniyusá mi yù ngágam mu ta pamapáno mi sù ira nattaliponak nga anitu ánna namagaddátu kami ta aru megapu sù ngágam mu,’ kud da nikán sangaw.