Search form

Mattiu 8

Yù Maggoggong

Markus 1:40-45; Lukas 5:12-16

1Á kabalin ni Apu Kesu nga nangituddu, minutù sù puddul. Á jimináddán kuna yù magaru nga tatolay. 2Á ajjan yù tolay nga naggoggong nga jimikkì kuna. Á namalittúkak ta arubáng na, á kinagi na, “Apu, ammù ta makáwayyá ka nga mamammapiá nikán nu ikáyâ mu,” kun na. 3Á sinonnâ ni Apu Kesu yù limá na, á sinámmì na yù tolay. Á kinagi na kuna, “Wan, ikáyâ ku. Mammapiá ka laguk,” kun na. Á dagarágâ nga nammapiá.

4Á gapu ta nammapiángin yù tolay, á kinagi ni Apu Kesu kuna, “Magimuguk ka, ta arám mu lábbì kagian yù pamammapiâ nikaw. Ngam e ka bì mappasingan nga dagarágâ sù pári, tapè bisítán naka. Á iyawâ mu laguk sù pári yù iyátáng na megapu nikaw, nga kunnay sù kinagi ni Moyses, tapè ipakánnámmum sù ira tatolay ta kuruk nga nammapiá ken,” kun na.

Yù Pangikatalà nayù Kapitán na Suddálu kâ Apu Kesu

Lukas 7:1-10

5Á minay si Apu Kesu ta ili na Kapernium. Kalalabbè na tán, ajjan yù kapitán na suddálu nga taga Roma nga minay jiminápun kuna, tapè makkiddaw ta pangabbák na kuna. 6“Apu,” kun nayù kapitán kâ Apu Kesu, “matakì yù abbing ku nga nagiddá túrin ta balè, nga kun na natay yù baggi na, á kuruk nga najjigâ yù abbing,” kun nayù kapitán. 7“Á et ten, ta ek ku pammapián,” kun ni Apu Kesu kuna. 8Á initabbák nayù kapitán, á kinagi na, “Apu, aringin máwák nga umay ka, ta mappasiránà nga mamaddulò nikaw sù balè. Á ammù gemma ta mássiki nu ari ka umay, ngam kagiam mu lâ ta mammapiá yù aripak ku, á mammapiángin. 9Á mássiki sikán, ajjan yù maddok nikán, á ajjan gapay yù ira suddálu nga dobak ku. Á nu kagiak ku sù tádday, ‘E ka túrin,’ onu ‘E ka saw,’ á umay. Á nu kagiak ku sù aripak ku yù ikáyâ ku nga akkuán na, á dagarágâ nga akkuán na,” kun nayù kapitán.

10Á pakaginná ni Apu Kesu sù initabbák nayù kapitán, napállâ sù ángngikatalà na kuna, á kinagi na sù ira dumaddáddán kuna, “Kuruk yù kagiak ku nikayu, nga awán ta nálek ku nga mangikatalà nikán, mássiki sù ira ngámin nga taga Israel, nga kunnay sù ángngikatalà na yawe kapitán nga taga Roma. 11Á kagiak ku nikayu ta aru sangaw yù ira ari Kudio, nga maggapu ta makkakerumá nga lugár ta lalassangán ánna lalammarán nga mesipà sù pappabbúyá ra ánna pakkákád da ta pammagurayán ni Namarò ta lángì, kári Abrakam, kâ Isak, kâ Akup. 12Ngam yù ira nga kagittâ nga ginaká ni Israel, nga mesipà nakuan sù pammagurayán ni Namarò ta lángì, ari ira sangaw mesipà. Ngam metabbà ira sangaw ta lawán sù gián nga nakallà, á gikulukuletán yù ira tatolay tán ánna mangngarangngaringngì ira,” kun ni Apu Kesu. 13Á nallipay si Apu Kesu sù kapitán, á kinagi na kuna, “Mánaw ken nga lubbè laguk, ta mapalurokin yù inipakimállà mu, nga kunnay sù panguruk mu,” kun na. Á negiddán yù pammapiá nayù aripan na kapitán sù pagubobuk ni Apu Kesu.

Aru yù Pinammapiá ni Apu Kesu

Markus 1:29-34; Lukas 4:38-41

14Á minay si Apu Kesu sù bale ni Eduru. Á ta labbè na, nasingan na yù babay nga katugángán ni Eduru, nga nagiddá nga makkulikuk. 15Á sinangngalán ni Apu yù limá nayù babay nga matakì, á dagarágâ nammapiá. Á gimikkáng laguk, tapè passerbián na ira.

16Á ta pajjibbà, iniyánge nayù ira tatolay kâ Apu Kesu yù ira aru nga nagunagán na anitu. Á pinapáno ni Apu yù ira anitu megapu sù pagubobuk na, á pinammapiá na yù ira ngámin nga máttakì. 17Yáyù kingnguá na tapè matuppál yù kinagi na ngaw ni Isaya, nga yù ngaw ábbilinán ni Namarò, nga kunniaw:

“Aggina lápay yù mamammapiá sù ngámin makkakerumá nga takì tam ánna yù mangari ta ngámin nga makkakerumá nga tulágat tam.”+

Yù ira Manukkalak nga Tumuttul kâ Apu Kesu

Lukas 9:57-62

18Á pannarek na bilák ta tádday nga ággaw, ajjan di Apu Kesu ta aggik na bebay. Á pakasingan ni Apu sù magaru nga tatolay nga nallepuán kuna, á kinagi na sù ira sinudduán na, “Dumákì ittam,” kun na. 19Á lage ra nánaw, jimikkì kuna yù tádday nga minángngituddu ta tunung, á kinagi na kuna, “Apu, naparánà nga tumuttul nikaw ta ngámin nga angayám mu,” kun na. 20Á simibbák si Apu Kesu, á kinagi na, “Napiá yù ággián na basikaw ánnè nikán, ta ajjan yù abbû na. Á yù ira mammánù, ajjan gapay yù umù da. Ngam awánà ta pagibannagán, sikán nga Kaká na ngámin na tatolay,” kun na. 21Á yù tádday nga siminuttul kuna, ta pakaginná na karannian nga kinagi na, minay kuna, á kinagi na, “Apu, anugutam mu bì ta ek ku mapolu nga itanam yù ammò ku pángè ku tumuttul nikaw,” kun na. 22Á kinagi ni Apu Kesu kuna, “Paguráyám mu. Ta yù ira nga ari manguruk nikán, meyárik ira ta natay. Á yáyù aggira yù mangitanam sù kagittá ra. Á sikaw, tuttulam mà,” kun na.

Pamagimammà ni Apu Kesu ta Paddák ánna Danum

Markus 4:35-41; Lukas 8:22-25

23Á kabalin na yaw, nánaw si Apu Kesu sù ira magaru, á minay nappittà sù barangay. Á nepulù kuna yù ira sinudduán na. 24Á paddákì da, nagiddá si Apu Kesu nga nakakaturuk. Á ikáddagâ lâ nga nassikan yù paddák, á sinábbuetán na palung yù unak na barangay. 25Á naganássing yù ira sinudduán na, á ed da linukák, nga kud da, “Apu, iyígù mu ittam bì, ta awán ittamin!” kud da. 26“Á ngattá ta maganássing kayu?” kun ni Apu Kesu. “Anni ngillâ yù kakapi na ángngikatalà naw nikán!” kun na. Á gimikkáng laguk, á gimmá na yù paddák ánna yù palung. Á dagarágâ nga nagimammà. 27Á nepallà yù assing nayù ira sinudduán na, á napállâ ira. Á kinagi ra, “Asinni yaw, nga anni panò yù katatole na! Ta mássiki nu paddák ánna palung, á kurugad da yù kagian na nira!” kud da.

Napammapiá yù ira Duá nga Tatolay nga Nagunagán na Anitu

Markus 5:1-20; Lukas 8:26-39

28Á jiminung di Apu Kesu laguk ta dammáng na bebay, ta dabbun na Gadara. Á ajjan yù duá nga tolay nga nagunagán na anitu, nga naggián ta kuebá sù katanamán. Á makánnanássing ira megapu ta pore ra ánna uyung da. Á yáyù nga awán ta makeyangngà nga mallakák ta dálan nga mattalebák tán. Á pakasingan nayù ira duá nga nagunagán kâ Apu Kesu, minay ira jiminápun kuna. 29Á dagarágâ nga nakkalli ira, nga kud da, “Ye, sikaw nga Anâ ni Namarò, anni yù akkuám mu nikami? Arák kami bì jigirigátan lage na ággaw nga natullà nga pamanunnù mu nikami!” kud da. 30Á gapu ta ajjan yù aru nga bábi nga madduki ta kakáddapán nga aranni nira, 31á nakimállà yù ira anitu, á kud da kâ Apu Kesu, “Á nu papanáwak kami, anugutam mu laguk ta umay kami tullung táne ira bábi,” kud da. 32Á “Umay kayin!” kun ni Apu Kesu nira. Á dagarágâ nánaw ira laguk sù ira duá nga lálláki, á minay ira simillung sù ira aru nga bábi. Á nakkarerá ngámin yù ira bábi nga minutù nga nappángè ta danum, á nalaggabán ira, á natay ira ngámin.

33Á gapu ta kunnian yù nesimmu sù ira bábi, á nattálaw yù ira nga minánnaron ta bábi. Á nakkakarerá ira nga nanoli ta ili, á iniparámak da yù ngámin nga nesimmu sù ira bábi ánna yù kapammapiá nayù ira duá nga lálláki nga nagunagán nayù ira anitu. 34Á yáyù nga minay yù ira ngámin nga magili nga jiminápun kâ Apu Kesu ta aggik na bebay, á nakimállà ira kuna ta panawán na lábbì yù giád da.

Yù Pamammapiá ni Apu Kesu sù Tolay nga Natay yù Baggi na

Markus 2:1-12; Lukas 5:17-26