Search form

Mattiu 8:11

11Á kagiak ku nikayu ta aru sangaw yù ira ari Kudio, nga maggapu ta makkakerumá nga lugár ta lalassangán ánna lalammarán nga mesipà sù pappabbúyá ra ánna pakkákád da ta pammagurayán ni Namarò ta lángì, kári Abrakam, kâ Isak, kâ Akup.