Search form

Mattiu 8:17

17Yáyù kingnguá na tapè matuppál yù kinagi na ngaw ni Isaya, nga yù ngaw ábbilinán ni Namarò, nga kunniaw:

“Aggina lápay yù mamammapiá sù ngámin makkakerumá nga takì tam ánna yù mangari ta ngámin nga makkakerumá nga tulágat tam.”