Search form

Mattiu 8:19

19Á lage ra nánaw, jimikkì kuna yù tádday nga minángngituddu ta tunung, á kinagi na kuna, “Apu, naparánà nga tumuttul nikaw ta ngámin nga angayám mu,” kun na.