Search form

Mattiu 8:28

Napammapiá yù ira Duá nga Tatolay nga Nagunagán na Anitu

Markus 5:1-20; Lukas 8:26-39

28Á jiminung di Apu Kesu laguk ta dammáng na bebay, ta dabbun na Gadara. Á ajjan yù duá nga tolay nga nagunagán na anitu, nga naggián ta kuebá sù katanamán. Á makánnanássing ira megapu ta pore ra ánna uyung da. Á yáyù nga awán ta makeyangngà nga mallakák ta dálan nga mattalebák tán. Á pakasingan nayù ira duá nga nagunagán kâ Apu Kesu, minay ira jiminápun kuna.