Search form

Mattiu 8:33

33Á gapu ta kunnian yù nesimmu sù ira bábi, á nattálaw yù ira nga minánnaron ta bábi. Á nakkakarerá ira nga nanoli ta ili, á iniparámak da yù ngámin nga nesimmu sù ira bábi ánna yù kapammapiá nayù ira duá nga lálláki nga nagunagán nayù ira anitu.