Search form

Mattiu 8:34

34Á yáyù nga minay yù ira ngámin nga magili nga jiminápun kâ Apu Kesu ta aggik na bebay, á nakimállà ira kuna ta panawán na lábbì yù giád da.

Yù Pamammapiá ni Apu Kesu sù Tolay nga Natay yù Baggi na

Markus 2:1-12; Lukas 5:17-26