Search form

Mattiu 8:6

6“Apu,” kun nayù kapitán kâ Apu Kesu, “matakì yù abbing ku nga nagiddá túrin ta balè, nga kun na natay yù baggi na, á kuruk nga najjigâ yù abbing,” kun nayù kapitán.