Search form

Mattiu 8:8

8Á initabbák nayù kapitán, á kinagi na, “Apu, aringin máwák nga umay ka, ta mappasiránà nga mamaddulò nikaw sù balè. Á ammù gemma ta mássiki nu ari ka umay, ngam kagiam mu lâ ta mammapiá yù aripak ku, á mammapiángin.