Search form

Mattiu 9:12

12Á pakaginná ni Apu Kesu sù iniyabbû da, simibbák nga nagángngarigán, á kinagi na nira, “Ari yù ira nga napiá yù gawagawáyád da yù magáwák ta minángnguru, nu ari galâ yù ira máttakì.