Search form

Mattiu 9:14

Yù Pangiyabbû da kâ Apu ta Meyannung sù Ággaw nga Arád da Pakkákán

Markus 2:18-22; Lukas 5:33-39

14Á kabalin na nakiubobuk ni Apu Kesu sù ira Parisio, minay kuna yù ira makituddu kâ Kuan nga Minánnigù. Á kinagi ra, “Ngilinam mi yù ággaw nga arám mi pakkákán, nga kunnay gapay sù ira Parisio. Ngam yù ira tudduám mu, anni má ta arád da ngilinan yù kustombare mi nga ari kumán?” kud da.