Search form

Mattiu 9:17

17Á ta kunnian gapay, nu mappadday ira ta binaráyáng, awán ta tolay nga mangipay ta bagu nga tabbuk na úbas sù dán nga ággianán na nga tabbì. Ta nu dán nga tabbì yù payyád da, á nataggâ garè nga mabì lâ mabattâ sangaw, á metabbà yù binaráyáng ánna kengá lággapay yù naggianán na nga tabbì. Á yáyù nga ipe tam laguk yù bagu nga binaráyáng sù bagu nga ággianán na, tapè lumánnâ sangaw yù tabbì ánna ari mabattâ, á mapakappián yù binaráyáng gapay.”