Search form

Mattiu 9:18

Yù Abbing nga Babay nga Natay ánna yù Babay nga Natakì

Markus 5:21-43; Lukas 8:40-56

18Á sù arán na paga kabalin ni Apu Kesu nga nagubobuk, jimikkì kuna yù Kudio nga makáwayyá nga mammaguray, nga namalittúkak sù arubáng na. Á kinagi na, “Ikállà mà bíkay, ta kapáppate na lâ nayù anâ ku nga magingánay! Em mu bì támmitan, tapè matolay,” kun na.