Search form

Mattiu 9:20

20Á ajjan gapay tán yù babay nga mapulu duá nga dagun yù papparaparága na. Á jimikkì ta likuk ni Apu Kesu, á siniggek na yù kiddanán nayù barawási na,