Search form

Mattiu 9:21

21gapu ta kinagi na ta nonò na, “Mássiki nu yù barawási na lâ yù masiggek ku, mammapiángakin,” kun na.