Search form

Mattiu 9:35

Yù Pangikállà ni Apu Kesu sù ira Tatolay

35Á minay si Apu Kesu sù ngámin nga ili ánna ngámin nga babálay, nga mangituddu sù ira tatolay ta iskuelá ra, ánna nangilayalayâ sù napiá nga dámak nga meyannung sù pammagure ni Namarò. Á pinammapiá na yù ira tatolay sù ngámin nga takitad da ánna ngámin nga tulágad da.