Search form

Mattiu 9:36

36Á pakasingan na sù ira magaru nga tatolay, nerallà yù allà na sù ira ngámin, gapu ta nakállállà ira, negapu sù karigirigâ da, á kunnay ira ta karneru nga awán ta manaron nira.