Search form

Mattiu 9:8

8Á pakasingan nayù ira magaru nga tatolay ta nammapiángin yù kabbulud da, napállâ ira, á nepallà yù assing da. Á nakimoray ira kâ Namarò gapu ta iniyawâ na ta tolay yù kunnian nga pakáwayyá na.