Search form

Mattiu int

Yù Meyannung sù Initúrâ ni Mattiu

Si Mattiu yù Kudio nga mangngágan gapay ta Libi (Mattiu 9:9; Markus 2:14), nga inagálán ni Apu Kesu ta umay makituddu kuna. Á mebiláng si Mattiu sù ira mapulu duá nga kábulun ni Apu Kesu nga sinudduán na ta tallu ragun.

Á ipalappâ ni Mattiu ta si Apu Kesu yù Patul nga iddagán nayù ira Kudio ta áddè ngaw gári. Nelistá saw yù ira naggaká kâ Apu Kesu, nga namegapu kâ Kákay Abrakam ta áddè kâ Kusè nga atáwa ni Maria nga yená ni Apu Kesu. Á yáyù nga mepasingan ta si Apu Kesu yù ginaká ni Patul Dabid, nga makáwayyá nga mammaguray, megapu sù panullà ni Namarò kuna.

Á mepasingan gapay ta si Apu Kesu yù mesturu. Á ipakánnámmu na yù ipakuá ni Namarò sù ira tatole na, ánna yù aru nga napiá nga initabbá ni Namarò sù ira nga mangikatalà kuna. Á ajjan gapay yù ituddu na nga “Kapiánán nayù Itaddán ni Namarò” (22:37-38). Á maporián sù libru yù kinagi na nittam nga abbúnat tam ta “Yù Panullà ni Apu Kesu nittam, ta Mangipakánnámmu ittam kuna” (28:18-20).

Yù Mayán na yawe Napiá nga Dámak

Yù ira Naggaká kâ Apu Kesu (1:1–2:23)

Yù Pangilayalayâ ni Kuan, nga Minánnigù (3:1-12)

Yù Pakirigù ni Apu Kesu kâ Kuan (3:13-17)

Yù Pamarubá ni Satanas kâ Apu Kesu (4:1-11)

Yù Pangituddu ni Apu Kesu ta Keggá na ta Galilia (4:12–18:35)

Yù Pangilayalayâ ni Apu Kesu ta Keggá na ta Puddul (5:1–7:18)

Yù Áddasal nga Inituddu ni Apu Kesu (6:9-13)

Yù Meyannung sù Pammagure ni Namarò (13:1-52)

Yù Páno ni Apu Kesu ta Galilia nga Umay ta Jerusalem (19:1–20:34)

Yù Pangikeká ra kâ Apu Kesu ánna Pamapáte ra kuna (21:1–27:66)

Yù Pagáddekán na yawe Ággaw ánna yù Dattál nayù Pammagure ni Namarò (24:1–25:46)

Yù Paginnanole ni Apu Kesu, nga Matolay (28:1-20)