Search form

Roma 11:20

20Wan, kuruk yian! Sippáng na yù ira Kudio gapu ta awán ta pangikatalà da kâ Apu. Á napasigaggà yù napiá nga ággián naw kâ Namarò megapu galâ sù pangikatalà naw kâ Apu. Ari kayu laguk mappeddaráyaw, ngam maganássing kayu ánna makimoray kayu kâ Namarò megapu sù allà na nikayu.