Search form

Roma 11:28

28Á kunangane, ta meyannung sù napiá nga dámak, ikalusso nayù ira Kudio si Namarò, gapu ta manakì ira nga mangikatalà kâ Apu Kesu Kiristu. Á yáyù nga ajjan yù awayyá naw nga makiyígù, sikayu nga ari Kudio, megapu sù panakì da. Ngam aggira yù napolu nga piníli ni Namarò, á yáyù nga iddukan na ira lâ paga megapu sù pangitabbá na ngaw sù ira tatole na nga naggaká nira.