Search form

Roma 5:9

9Á yáyù nga napakomá ittamin, nga nebiláng ta matunung megapu sù dága ni Apu Kesu nga nepappagá megapu sù liwiliwâ tam. Á ari lâ yian, nu ari gapay ta iyígù na ittam, tapè ari ittam mekanakanâ sù pore ni Namarò sangaw nu ukuman na yù ira manakì kuna.