Search form

Roma 7:25

25Dayáwak ku si Namarò, ta ajjanin yù mangiyígù nittam, nga si Apu Kesu Kiristu nga Yápu tam.

Á kunniawe laguk yù ággiák ku. Talákkurugak ku nga tuppálan yù napiá nga tunung nga ikáyâ ku, gapu ta si Namarò yù passerbiák ku. Ngam ajjan yù dán ta nonò ku nga manudduák nikán ta tuppálak ku yù narákè nga karagatán na.