Search form

Roma 8:19

19Á ari lâ sittam nu ari gapay yù ira ngámin nga naparò ta dabbuno yù mapattû nga magiddi-iddak sù pangipalappâ ni Namarò sù ira ánâ na.