Search form

Roma 8:21

21Ta palubbángan na ira galâ sangaw ni Namarò sù pangigagek na sù ngámin nga naparò, tapè mesipà yù ngámin nga pinarò ni Namarò sù pangiyígù na sù ira ánâ na ánna yù pamalubbáng na nira, á awánin ta matay ánna marúnù.