Search form

Roma 9:26

26Á yù ira ngaw tatolay nga nakkagiák ku ta, ‘Ari sikayu yù tatolè,’

á makagi sangaw ta giád da ta aggira yù ánâ ni Namarò nga matotolay.”