Search form

Génesis 46

Jacobon Egiptoncatapa

1Israelasti take cunatejj jupan utjcän ucanacampiw sarjjarunjje. Beerseba chekar purinisasti Isaac awquipan Diosaparuw mä sacrificio loktäna. 2Uca arumasti Diosajj Israelarojj mä visionan uñstäna, Jacob sutipat jawsasa. Ucat Jacobojj saraquïna:

—Acancasctwa, Tata —sasa.

3Diosasti juparojj saraquïnwa:

—Nayajj Diosätwa, awquiman Diosapätwa. Egiptor sarañjja jan ajjsaramti, ucanwa nayajj wawanacamarojj mä jach'a marca tucuyä. 4Nayaw jumampi chica Egiptor sarascä; naya quipcaraquiw wawanacamarojj ucat irpsunjjä. Uqhamarusa, jiwjjäta ucapachasti Joseajj jumamp chicäscaniwa —sasa.

5Ucjjarusti Jacobojj Beerseba chekatjja sarawayjjänwa. Israelan yokanacapasti, awquiparusa, wawanacaparusa, uqhamarac warminacaparusa, cuna carronactejj faraonajj apaycän ucaruw apjjatanjjapjjäna. 6Jacobompi, take familianacapampisti Egiptoruw sarjjapjjäna, uqhamaraquiw take ovejanacapsa, vacanacapsa, uqhamarac take cuntejj Canaán oraken jicjjatapcatayna ucanacwa apasjjapjjäna. 7Take yokanacapasa, phuchanacapasa, allchhinacapasa, jupampi chicaw sarjjapjjäna.

8Acanacaw Egiptor sarapcänsa ucanacan sutinacapajja, Jacobompi wawanacapampi sarjjapjjän ucanacajja:

Jacobon jilïri Rubén yokapa. 9Rubenan wawanacapa: Hanoc, Falú, Hezrón, Carmi ucanaca.

10Simeonan wawanacapasti: Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zohar, Saúl ucanaca, acnïristi mä cananea warmin wawapänwa.

11Levïn wawanacapasti: Gersón, Coat, Merari ucanaca.

12Judän wawanacapasti: Er, Onán, Sela, Fares, Zara ucanaca. (Er, uqhamarac Onán sisqui ucanacasti Canaán orakenwa jiwjjapjjäna). Faresan wawanacapasti: Hezrón, Hamul ucanacänwa.

13Isacaran wawanacapasti: Tola, Fúa, Job, Simrón ucanacänwa.

14Zabulonan wawanacapasti: Sered, Elón, Jahleel ucanacänwa.

15Acanacasti Jacobompina Leampina wawanacapänwa, uqhamarac Dina satäqui ucas wawaparaquïnwa, aca wawanacasti nacipjjänwa cunapachatejj Jacobojj Padan-aram sisqui ucsan utjcän ucapacha. Take wawanacapasti chacha, warmi jacthapitajja quimsa tunca quimsani jakenacänwa.

16Gad sisqui ucan wawanacapasti acanacänwa: Zifión, Hagui, Ezbón, Suni, Eri, Arodi, Areli, ucanaca. 17Aser chachan wawanacapasti: Imna, Isúa, Isúi, Bería, uqhamarac mayni cullaca Sera sat sutini. Berían wawanacapasti: Heber, Malquiel ucanacänwa. 18Acanacajj Zilpajj Jacobotaqui wawachcän ucanacänwa. Jupasti cuntejj Labanajj Lea phuchapar churcataynajj uca esclavänwa. Ucan wawanacapasti takpachanejj tunca sojjtani jakenacänwa.

19Jacobon Raquel warmipan wawanacapasti: José, Benjamín ucanacänwa. 20Josean wawanacapasti Asenat warmimpejja acanacänwa: Manasés, Efraín ucanaca. Jupanacasti Egipton nacirïpjjänwa. Asenat warmisti Potifera sat On sacerdoten phuchapänwa. 21Benjaminan wawanacapasti: Bela, Bequer, Asbel, Gera, Naamán, Ehi, Ros, Mupim, Hupim, Ard ucanacänwa. 22Ucanacasti Raquelan wawanacapänwa Jacobompina, takpachanisti tunca pusinïpjjänwa.

23Dan sisqui ucan yokapasti Husim satänwa. 24Neftalí ucan wawanacapasti: Jahzeel, Guni, Jezer, Silem ucanacänwa. 25Ucanacasti Bilha warmejj Jacobotaqui wawachcataynas ucanacänwa. Jupasti Labanajj Raquelar churcataynas uca esclavänwa, wawanacapasti takpachanejj pakallkonïnwa.

26Jacobompi chica Egiptor purinipcän uca jakenacasti takpachanejj sojjta tunca sojjtani jakenacänwa, warminacampi wawanacampisti janiw jaqhutäcaraquïnti. Ucanacasti Jacobon familianacapänwa. 27Josean wawanacapasti paninïnwa, jupanacasti Egipton nacipjjaraquitayna. Uqhamasti Egiptorojj Jacobon familiapajj pakallko tunca jakenacaw takpachanejj purinjjäna.

28Jacobosti nayrakatajj Judá ucaruw qhiti Josear uñjir sarañapataqui, uqhamat Joseajj Gosén sisqui uca chekar catokeri jutañapataqui. Cunapachatejj Gosén sisqui uca chekar purjjapjjän ucqhasti, 29Joseajj ordenaraquïnwa mä carro jupatac waquichapjjañapataqui awquipar catoker sarañapataqui. Cunapachatejj jiquintasipjjän ucqhasti awquiparojj khomantasïnwa, ucatsti jaypacharaquiw uqham awquipar khomt'ata jachäna. 30Ucat Israelajj Josearojj saraquïna:

—Jichhajj jumar nayrajjampi uñcatasajja, uqhamarac jacasquir jumar jicjjatatajj laycojja, ¡puedjjtwa jiwjjascañjja! —sasa.

31Joseasti awquiparu, uqhamarac take familiaparojj saraquïnwa:

—Faraonampi jiquisiriw sarä jumanacan purinitam yatiyañataqui. Awquejjampi, jilanacajjampi, uqhamarac take familianacapampisti Canaán oraken jaccasina nayampi jaquiriw jutjjapjje, 32uqhamarac take ovejanacapsa, vacanacapsa, uqhamarac take cunatejj jupanacan utjqui ucanacsa apasinjjapjjataynawa, jupanacan irnakañapasti ovejanac, uqhamarac uywanac awatiñawa —sasaw saraquï—. 33Cunapachatejj faraonajj jawsasin jisct'apjjätam: ‘¿Cunan irnakerïpjjtasa?’ sasajja, 34ucapachasti jumanacajj sapjjamaya: ‘Nanacajj oveja awatirïpjjtwa nayra tiempotpacha’ sasa. Uqhamatwa Gosén sisqui ucsa tokenacar jacasiñataqui kheparjjapjjäta. Egipcionacasti janiw oveja awatirinacampi mayaqui jacapjjam satäquiti.

Qullan Arunaca

Biblia Aymara ©Sociedad Bíblica Boliviana 1997.

More Info | Version Index