Search form

Levítico 13

Lepra sat usu toketa yatichäwinaca

1Tatitusti Moisesampiru, Aaronampiruw parläna; jupanacarojj aqham saraquïnwa:

2“Cunapachatejj mayniru janchipajj p'usuni, jan ucajj phallatatanisa, jan ucajj janchipana manchanacasa uñstani, jan ucajj mä llaganacasa lepra usur uñtata uñstani, ucapachasti uca jakejj sacerdoten ucaru apatäñapawa, Aaronan ucaru, jan ucajj Aaronan mayni wawanacapan ucarusa. 3Sacerdotew uca janchipan llaganacapjja uñjjataraquini, sumwa uñaquiparaquini, ucatsti uca janchin ñic'utapatejj jank'o tucuwayjjchejja, uqhamarac uca llagasa juc'ampi mankharu mantawayaracchejja, ucapachasti amuyatäjjaspawa uca llagajj lepra usun llagapätapa. Sacerdotesti uca jakeru uqhama suma uñj-jjasajja k'añütapwa khanañchjjaraquini.

4“Ucat janchin manchapatejj jank'öchejja, ucampisa janiraqui juc'ampi janchejja p'iyantata uñjasquiti, janiraqui ñic'utasa jank'o tuccaraquiniti, ucapachasti sacerdotejj uca usut jakerojj pakallko uruw jist'antaraquini. 5Uca pakallko urunaca pasjjepansti, wasitatwa uñjjataraquini, ucat uca llagatejj pachpaquïscani, janiraqui juc'ampi llagacht'atäcaraquiniti, ucapachasti wasitatwa yakha pakallko urunacataqui jist'antaraquïni. 6Uca pakallko urunaca pasatatsti wasitatwa sacerdotejj uca usuta jakerojj uñjjataraquini, ucat uca llagatejj niy chhaktjjchejja, janiraqui juc'ampi akatatatäjjchiti ucapachasti sacerdotejj uca usut jakerojj k'omatwa uñt'jjaraquini, uca llagasti aleka mä jisc'a janchina llagapaquïnwa uca laycu. Ucat usutajj isipa t'ajjsokasjjaraquini, ucatsti k'omaw uñjasjjaraquini.

7“Ucampisa uca llagatejj, sacerdoten uñjjatatatsa, uqhamarac k'omata uñt'atatsa juc'ampi saratatascaquinejja, ucapachasti wasitatwa cawquïri sacerdotetejj juparu uñjcän ucampi uñjayasiri sararaquini. 8Ucatsti sacerdotejj wasitata uñjjatasinjja, uca llagan juc'ampi take janchinjama akatatatapatjja, ucapachasti sacerdotejj uca jakerojj jan k'oma jaketwa khanañchjjani, uca jakejj lepra usunïtap laycu.

9“Cunapachatejj mayni jakejj lepra llaganacanïnejja, ucapachasti sacerdoten ucaruw sarani. 10Sacerdotew juparojj suma uñjjataraquini, ucat uca janchin p'usupatejj jank'öchejja, uqhamarac uca ñic'utasa jank'oru tucutächejja, uqhamarac uca janchisa wilaru tucutächejja, 11uca jakesti jan kollcaña lepra usuniwa. Sacerdotesti uca jakerojj k'añu jaketwa khanañchjjañapa, ucatsti janiw uca jaken jist'antatäñapajja munascjjaraquiniti lepra usunïtapajj yatisjjatap laycu, uqhamarac k'añu jakëjjatap laycu.

12“Ucat uca lepra usutejj janc'aqui akatatani, ucat usuta jaken janchipsa janc'aquiraqui cayutpacha p'ekecama chhaktayjjatapatjja, cawqhacamatejj sacerdotejj uñjcaspa uqhamarjama, 13sacerdotejj uñjaraquiniwa; ucatsti uca usutejj takpacha janchi k'ala chhaktaychejja, sacerdotesti k'oma jaketwa khanañchjjaraquini, uca usojj jank'o tucjjatap laycu, uqhamarac jupasti k'omaw uñjasjjaraqui. 14Ucampisa cuna urutejj uca jaken janchipanjja wila p'usojj uñstjjani ucapachasti k'añuwa uñjasjjaraquini. 15Uqhamasti sacerdotew uca wila janchjja suma uñjjataraquini, ucsti k'añutwa khanañchjjaraquini, uca wila janchejj k'añu, lepra usütap laycu.

16“Ucatsti uca wila janchitejj jank'oru tucjjaraquinejja, ucapachasti usut jakejj sacerdoten ucaruw sarañapa, 17uqhamat sacerdotejj juparu uñjjatañapataqui, ucat sacerdotetejj uñjani uca llagajj jank'o tucjjatapa, ucapachasti uca jakerojj k'omatwa khanañchjjaraquini, k'oma kheparjjatap laycu.

18“Cunapachatejj mayni jaken janchipan mä llagajj sarnjama uñstani ucapachasti uca llagajj jacjjaquiraquini, 19ucampisa uca chekanjja mä jank'o p'usojj uñstjjaraquini, jan ucajj mä jank'o wilarata p'usojj uñstjjaraquini, ucapachasti uca jakejj sacerdoten nayrakataparuw uñstani. 20Sacerdotejja llaga uñjjatasinjja, janchina juc'ampi p'iyantatäjjatapatsti, uqhamarac ñic'utasa jank'o tucjjataparaqui uñjani, ucapachasti sacerdotejj uca jakerojj k'añutwa khanañchjjaraquini, uca llagapajj lepra llagätap laycu. 21Ucampisa sacerdotejj uñjani uca llagajj jan juc'ampi janchjja mank'sutapa, uqhamarac uca ñic'utasa janiraqui jank'oru tucutapjja, jan ucasti uca llagajj chhaktjjatapatjja, ucapachasti sacerdotejj uca jakerojj pakallko uruw jist'antaraquini. 22Ucatsti uca llagatejj juc'ampi janchinjama akatatascaquini ucapachasti sacerdotejj uca jakerojj k'añutwa khanañchjjaraquini, lepra llaganïtap laycu. 23Ucampisa uca llagachata chekatejj jan juc'ampi akatatcchejja, ucapachasti ucajj aleka llaga jacataquiwa, sacerdotesti juparojj k'omatwa khanañcharaquini.

24“Cunapachatejj mayni jakejj janchipa khatsuyasini, ucatsti uca khatsuta janchinjja wila janchi uñstaraquini, jan ucajj jank'osa tucuraquini, 25ucapachasti sacerdotew uñjjatjjaraquini uca janchin ñic'utapatejj jank'oru tucjjani, uca llagasa juc'ampi mankharu mantataraquïni ucapachasti yatisjjaraquiniwa lepra usuna sartatapa uca naqhantata janchinjja; uqhamasti sacerdotejj uca jakerojj k'añutwa uñt'jjaraquini, lepra usunïtap laycu. 26Sacerdotetejja uca llaganaca uñjjatasinjja uñjani ucanjja jan jank'o ñic'utajj utjatapa, uqhamaraqui uca llagajj janiraqui yakha janchit sipansa juc'ampi mankharu mantata uñjani, jan ucasti chhaktascatapa, ucapachasti uca jakerojj pakallko urunacataquiw jist'antani. 27Ucat uca pakallko urunaca phokhasjjepansti, sacerdotejj wasitatwa uca jakerojj uñjjataraquini, ucatsti uca manchatejj janchinjama juc'ampi akatatatächejja, ucapachasti sacerdotejj uca jakerojj k'añutwa khanañchjjaraquini, lepra llaganïtap laycu. 28Ucampisa uca manchatejj jan juc'ampi janchinjama akatatatäcani, jan ucasti chhaktatäjjani, ucapachasti uca manchajj janchi khatsutata manchaquiwa, ucapachasti sacerdotejj uca jakerojj k'omatwa khanañchjjaraquini, uca manchajj janchi khatsutata jacthapitätap laycu.

29“Cunapachatejj mä chachasa jan ucajj mä warmisa p'ekepana mä llagajj uñstani jan ucajj sunqhapansa, 30ucapachasti sacerdotew uca llagjja uñjjatani. Uca llagatejj janchitjja juc'ampi mankharu mantatäni, ucatsti ñic'utajj k'ellurquipstataraquïni, uqhamarac willirtjjaraquini, ucapachasti sacerdotejj uca jakerojj k'añutwa khanañchjjani, tiña sat usunïtap laycu, jan ucajj p'eke lepra jan ucajj sunqha lepra usunïtap laycu. 31Ucat sacerdotejj uca llaga uñjjatasajja, uñjaraquini uca llagajj jan juc'ampi mankharu mantatapa, ñic'utapasa c'umaräscataparaqui, ucapachasti uca jakerojj pakallko uruw jist'antani. 32Uca pakallko urunaca pasjjatatsti sacerdotejj wasitatwa uca llaga uñjjatjjaraquini, uca llagatejj jan juc'ampi akatatatäjjchi, janiraqui juc'ampi mankharusa mantatäcjjchiti, janiraqui chuchi ñic'utas utjcaracchiti, 33ucapachasti sacerdotejj uca jakerojj ñic'utapa k'alwa mururasiyaraquini, llagacwa jani apakascaniti, ucatsti pakallko urunacataquiw wasitat jist'antaraquini. 34Uca pakallko urunaca pasjjatatsti sacerdotejj wasitatwa uca llagani chekjja uñjjataraquini, ucat uca llagatejj jan juc'ampi akatatatäcchi, janiraqui juc'ampi mankharus saratäcchiti, ucapachasti sacerdotejj uca jakerojj k'omätapwa khanañchjjani, ucat uca jakejj isipa t'ajjsokasjjani, c'umaraquiwa kheparjjani. 35Ucampisa uca llagatejj juc'ampi akatatascaquini sacerdotena uñjjatatapat khepatjja, uqhamarac k'omata uca jakes uñt'aäjjatapatjja, 36sacerdotesti wasitatwa uca jakerojj llagapa uñjjataraquini, ucat uca llagajj k'ala akatatataraquïchi ucapachasti, janiw munascjjaniti chuchi ñic'uta thakhañajja, jan ucasti uca jakejj k'añuta uñt'ataquëjjaniwa. 37Ucampisa sacerdotetejj uca llagan jan juc'ampi akatatatapa uñjani, uqhamarac ñic'utapas c'umaräscatapa, ucasti uca llagajj niya c'umarachasiscatapwa amuyjjani uca jakesti k'omäscataparaqui. Ucapachasti sacerdotejj uca jakerojj k'omatwa uñt'jjani.

38“Cunapachatejj mä chachajj jan ucajj mä warmisa janchipanjja jank'o manchanacanïni ucapachasti, 39sacerdotejj uca janchi uñjjataraquini, ucat ucanjja uñjaraquini jank'o jan ucajj chhurqhu manchanacsa, ucasti sañ muni uca jakerojj mä jisc'a manchaqui mistuscatapa, ucapachasti uca jakejj k'omäsquiwa.

40“Mä jakerutejj p'ekepajj k'arartchi, uqhamarac ñic'utapas willirtjjaracchi, ucat uca jakejj p'eke k'ara uñjasjjaracchi, uca jakesti k'omäsquiwa. 41Mayni jakerutejj ñic'utapajj nayräjja toket willirtchejja, ucat p'ekepan nayräjja toket k'ara uñjaschi ucapachasti uca jakejj k'omäsquiwa. 42Ucampisa mä llagatejj uñstani niya jank'o wilar uñtata uñstaraquini p'eke k'arawjanacana, ucajj khepäjja tokencpasa jan ucajj nayräjja tokencpasa, ucajj sañ muni uca chekanjja lepra usu sartascatapa. 43Ucapachaw sacerdotejj uca llaga uñjjataraquini, uca llagan p'usutapatejj uca p'eke k'arawjana jank'o wiläni ucapachasti uca jakejj k'añut uñt'atäjjaniwa lepra usunïtap laycu, 44uca jakejj lepra usuniwa p'ekepajj k'arätap laycu. Uca jakesti janiw k'omäcaraquiti, uqhamwa sacerdotejj khanañcharaquini.

45“Qhititejj lepra usu llaganacanïqui ucanacasti isinacapjja ch'iyanokatwa apjjapjjañapa, p'ekepasti k'araquiraqui, ucat ajanupajja chicat imt'ata, aqham sasaw arnakasini: “K'añütwa, k'añütwa” sasa. 46Uca llaganacapan utjañapcamasti uca jakejj k'añut uñt'ataquipunïscaniwa, uca jakesti sapaquiraquiw campamentot ankäjjana jacani.

47“Cunapachatejj mä manchajj mä t'awrat lurat isina jan ucajj linot lurat isinsa uñstani, 48jan ucajj mä t'awrata p'itata isinsa jan ucajj linot p'itata isinsa, jan ucajj mä lip'ichinsa, jan ucajj lip'ichit lurat mä cuna yänacansa, 49ucat uca manchanacasti ch'ojjñaptawayani jan ucajj wilaptawayanisa, ucapachasti uca manchajj lepra usütapwa khanañchi, ucasti sacerdoteru uñstayatäñaparaquiwa. 50Sacerdotew uca manchjja uñjjatani ucatsti pakallko urutaquiw jist'antaraquini. 51Ucat pakallko urunaca pasjjatatwa sacerdotejj uca mancha wasitat uñjjatjjaraquini, ucat uca manchatejj uca p'itata isinacana, uqhamaraqui uca lip'ichit lurata yänacansa juc'ampi akatatatäni ucapachasti uca manchajj lepra usütapaw yatisini, uca yänacasti k'añuta uñt'atäjjaraquiniwa. 52Uqhamasti cawquïri yänacatejj uqhama manchanacanïni ucasti k'ala naqhantayatäjjañapawa, ucajj jan wali lepra usunïtap laycu; 53ucampisa sacerdotetejj uñjjatani, ucat uñjaraquini uca manchajj jan juc'ampi akatatatapa, 54sacerdotejj uca manchanacjja t'ajjsokayjjañapawa ucatsti uca yänacajj pakallko urunacampi jist'antataraquïniwa.

55“Uca t'ajjsokatäjjatapatsti sacerdotejj wasitatwa uca mancha uñjjatjjaraquini. Ucat uñjaraquini uca manchajj jan chhaktatapa, ucasti sañwa muni uca manchajj k'añütapa, ucasti jan wali manchata uñt'atäniwa, ucat uca yänacasti ninaru naqhantayataraquïniwa, uca manchajj janisa akatatcchïna ucasa, ucampisa ucajj mä tucjiri manchawa mankha toketsa jan ucajj patjja toketsa. 56Uca mancha uñjjatasintejj sacerdotejj amuyani uca manchajj t'ajjsokatäjjatapatjja chhaktjjatapa, ucapachasti sacerdotejj uca manchjja uca isita jan ucajj uca lip'ichitsa ch'iysjjaniwa. 57Ucampisa wasitat uñstascaquini uca isina jan ucajj uca lip'ichit lurata yänacansa ucapachasti, uca yänacajj k'ala naqhantayatäjjañapawa. 58Uca isisti uqhamarac uca lip'ichit lurata yänacasa uca manchajj chhaktjjani t'ajjsokatäjjatapatjja, ucasti wasitatwa t'ajjsokasjjaraquini ucatsti k'omachatäjjaraquiniwa.”

59Acanacaw yatichäwinacajj uca lepra manchanaca toketjja ucanacajj t'awrata jan ucajj linota lurata isinacansa uñstpan, jan ucajj lip'ichit lurata yänacansa uñstpan, uqhamat uca yänacarojj k'omata jan ucajj k'añutsa uñt'jjañataqui.

Qullan Arunaca

Biblia Aymara ©Sociedad Bíblica Boliviana 1997.

More Info | Version Index