Search form

Levítico 26

Ist'asiri jakenacataqui bendición utjatapa

(Dt 7.12-24; 28.1-14)

1“Janipuni cuna casta yakha diosanacsa ni lluch'itanacsa lurasipjjamti; janiraqui jumanacan marcamanjja sirviña kalanacsa sayt'ayasipjjamti, ni cuna casta kellkani kalanacsa; janiraqui ucanac nayrakatarojj quillt'asipjjamti. Nayätwa jumanacan Tatitu Diosamajja. 2Samarañ urunacajjsti suma uñjapjjaraquim, nayan kollanawja cheksti suma wakaychapjjaraquim. Nayätwa Tatitojja.

3“Jumanacatejj nayan leyinacajjarjama sarnakapjjäta, uqhamarac camachi arunacajjsa phokhapjjaraquïta, ucarjamaraqui sarnakapjjäta ucapachasti, 4nayajj jallunacsa horasaruw apayanipjjäma, orakesa uqhamarac frutanaca achuri kokanacasa wali sumwa achupjjaraquini; 5trigosti jumanacataquejj uvanac cosechapjjañamcamaw utjaraquini, uvanacasa yapuchañ horascamaw utjaraquini; sist'asiñcamaraquiw t'ant'sa mank'apjjäta, wali sumaracwa uca orakenjja utjasipjjäta. 6Jumanacarusti samarañwa uca orakenjja churapjjäma, jan cuna llaquiniquiraquiw ucanjja ict'asipjjäta, nayaw jumanacan marcamatjja monte animalanacsa, uqhamaraqui nuwasiñanacatsa jarc'ascäjja. 7Jumanacasti uñisirinacamarusa jaltayapjjaraquïtawa, uqhamarac jumanacan uñisirinacamasa espadanacamampi jiwarayataw uñjasipjjaraquini jumanacan nayrakatamanjja; 8jumanacat pheskaniwa pataca uñisirinacaru chhuctayanejja; jumanacat patacanisti tunca waranka uñisirinacaruw chhuctayapjjaraquïtajja; jumanacan uñisirinacamasti jumanaca nayrakatan jiwarapjjaraquini. 9Jumanacarusti suma uñjapjjaraquïma, uqhamarac waljaniruwa mirtayapjjaraquïma; jumanacampi arust'äwi luratajjsti sumwa imaraquëjja. 10Nayra mara imasita trigonacamwa mank'apjjaraquïta, uqhamarac marani trigsa apanucupjjaraquïtawa machaka trigo imjjañataquejja.

11“Nayaw jumanac taypin jacaraquëjja, janiraquiw jumanacarojj apanucupcämati, 12jumanac taypinpunwa sarnakasiraquëjja, nayajj jumanacan Diosamäyäwa, jumanacasti nayan marcajjäpjjaraquïtawa. 13Nayätwa jumanacan Tatitu Diosamajja, nayaw jumanacarojj Egiptot apsunipjjaracsma jan ucan juc'ampi esclavot sarnakasipcañamataqui; cuna t'akhesiñatejj jumanacjjanccäna ucsa nayaw t'unatataracta, nayaw jumanacarojj jan cuna ajjsarasa sarnakayapjjaracsma.

Jan ist'asirinacaru ewjjt'äwi

(Dt 28.15-68)

14“Ucampisa jumanacatejj jan nayaru ist'apquitäta, janiraqui camachi arunacajjsa phokhapcätati, 15jan ucasti nayan leyinacajjsa, uqhamarac arsutanacajjsa jisc'achapjjaraquïta, janiraqui cawquïri camachi arunacajjsa phokhapcätati, uqhamat nayan jumanacampi arust'asitajjsa jan phokhapcaraquïtati, 16ucapachasti nayajj jumanacampejj acanacwa luraraquëjja: Jumanacjjarojj ajjsarañanacwa apayanëjja, wali ajjsarcañ usunaca, nayra usunaca, uqhamarac janchiman aynacht'añanaca; inamayaw yapuchasipcäta, uca yapuchasitanacamsti uñisirinacamaw mank'antapjjani. 17Nayasti jumanac contraw sayt'araquëjja, uñisirinacamas jumanacarojj atipjapjjaraquïtamwa; qhitinacatejj jumanacarojj wal uñisipctam ucanacampi t'unjataw uñjasipjjäta, jan qhitin arctataw chhuctjjapjjaraquïta.

18“Take acanaca ist'asinsa janipuni nayarojj jaysapquitäta ucapachasti nayajj jumanacarojj pakallko cutimpiw juchanacamatjja t'akhesiyapjjäma. 19Jumanacan jach'a jach'a tucupjjatanacamsti t'unjaraquïwa, alajjpachas janiraquiw jumanacjjarojj jallu apayancjjaniti, orakes janiw achcjjaraquiniti. 20Inamayaquiw ch'amsa tucusipcäta, orakesti janiw cunsa jumanacataquejj achcjjaniti, janiraquiw kokanacas achunacapa jumanacataquejj achcjjaniti.

21“Jumanacatejj naya contra sayt'asaquipuni sarnakasipcäta, uqhamarac jan nayar jaysas sarnakapjjäta ucapachasti, nayajj jumanacarojj pakallko cutimpwa mutuyapjjäma, jucha luratanacamarjama. 22Jumanacjjarusti montenquiri khoru animalanac antutanëjja, ucanacasti jumanacarojj jan wawani antutapjjätam, uywanacamsa jisc'a jisc'a tucjapjjaraquini, jumanacarus juc'aruw tucjapjjaraquïtam, janiraquiw qhitis jumanacan thaquinacamanjja sarnakcjjapjjaniti.

23“Take acanaca ist'casinsa, janipuni nayarojj jaysapquitäta, jan ucasti jumanacajj juc'ampi nayaru jan ist'asa sarnakasipcaquïta, 24ucapachasti nayajj jumanac contraw sartaraquï, ucatsti jucha luratanacamatjja pakallko ucqhampwa mutuyapjjaraquïma. 25Jumanacjjarusti mä guerra jutayaraquëjja, ucaw jumanacarojj juchanacam uñt'asiyapjjätam nayan arust'äwi arunacajj p'aquintapjjatanacamatjja, jumanacasti marcanacamaru imantasiriw jaltjjapjjäta; ucampis nayajj jumanacjjarojj usunacwa apayanipjjäma, jumanacasti uñisiriman amparaparuw jalt'apjjaraquïta.

26“Cunapachatejj nayajj jumanacaru mank'añjja menost'ayjjapjjäma ucapachasti, tunca warminacaw mä sapa t'ant'a jumanacataquejj mä hornon khatiyapjjani, ucatsti jumanacarojj uca t'ant'jja jisc'a jisc'a laquipjjätam, janiraquiw qhitis uca t'ant'ampejj sist'ascaniti, kawkhas mank'asipcätawa janiraquiw sist'asipcätati.

27“Take ucanaca pasquipansa janitejj jumanacajj nayaru ist'apquitäta, jan ucasti naya contra sayt'asipcaquïta ucapachajja, 28nayajj jumanac contraw sayt'araquëjja, jumanacataquisti colerasiraquïwa, jucha luratanacamatsti pakallko ucqhampwa mutuyapjjaraquïma. 29Ucapachaw jumanacajj pachpa imill wawanacama, uqhamarac yokall wawanacamsa mank'arasjjapjjäta. 30Nayaw jumanacan yakha diosanacaru yupaychaña altaranacamjja t'unjaraquëjja, uqhamarac uca incienso loktasiña altaranacamsa payaruw t'unjaraquëjja, jumanacan jiwat janchinacamsti yakha diosanacaman jiwat janchipjjaruw liwjjataraquëjja, nayan jumanacar ajjtasitajjwa uñacht'ayapjjaraquïma, 31jumanacan marcanacamsti, uqhamarac kollana chekanacamsa t'unjaraquïwa; uqhamarac cuntejj jumanacajj nayaru loktanipquitäta ucanacatsti janiw juc'ampi cusiscjjaraquïti.

32“Jumanacan marcanacamsti k'alwa t'unjaraquëjja, uñisirinacamas jutaraquiniwa ucanacan jacañataqui, ucampisa musphataw uñjasipjjani uqham t'unjata uñjasajja. 33Jumanacarusti marcanac taypiruwa ananucupjjaraquïma, espadampiw arcnakayapjjaraquïma, jumanacan orakenacamasti nayataquejj wasararu tucutaw uñjasiraquini, marcanacamasti k'ala t'unjataw uñjasiraquini, ajjsarcaña t'unjataraquïniwa. 34Ucapachasti jumanacan orakenacamajj samararaquiniwa, uqham t'unjata uñjasisajja, uqhamarac jumanacasa uñisirinacaman marcanacapan jacapcäta ucapachajja; uqhamatwa uca orakenacamajj samarapjjani, cunattejj nayra jan samarapcänti ucanacatjja. 35Cunapachatejj orakejj k'ala t'unjata uñjasini ucapachasti orakejj samaraniwa, cuntejj jumanacajj jan samarayapcäyäta ucanacatjja.

36“Qhitinacatejj uca uñisirinacaman orakenacapan jacasipcani, ucanacarusti walpun ajjsarayäjja, jupanacajj mä koka laphin jalaktatapatsa qhathatipjjaniwa; mä jakes jupanacarojj espada ayt'ata arcnakcaspa uqhamaw jaltjjapjjani, ucatsti jan qhitin arcnakataw liwirtapjjani; 37guerratsa chhuctapcaspa uqhamaw jupanaccama liwirtapjjani, janis qhitis jupanacaru arcnakcchini ucasa; jumanacatsti janipuniw qhitis uñisirinacapa contrajj sayt'añ puedcaniti. 38Jumanacasti marcanac taypinjja t'unjataw uñjasipjjäta; uñisirinacaman marcapaw jumanacarojj k'al t'unjapjjätam; 39cawquïrinacatejj uñisirinacaman orakepan kheparapcani ucanacasti juchanacap laycu t'unjataw uñjasipjjani, awquinacapampi chicaw jucha lurapjjatanacap laycu jiwarapjjani.

40“Jumanacajj ñankha luratanacamsa, uqhamarac awquinacaman ñankha luratanacapsa uñt'asipcätawa, uqhamarac nayarusa jan take chuymampi arcapjjatamsa, uqhamarac naya contra sayt'asipjjatanacamsa, 41nayasti jumanaca contraw sayt'araquëjja ucatsti uñisirinacaman marcaparuw apapjjaraquïma; ucanwa jan Diosar uñt'iri amuyunacamajj jisc'achata uñjasini, juchanacapatsa mutuyäwi catokapjjaraquini. 42Ucapachaw nayajj amtasiraquï cuna arust'äwtejj Jacobompi, Isaacampi, uqhamarac Abrahamampi lurcäyätjja ucanacata, uqhamaraquiw oraketsa amtasiraquï, 43uca orakesti jumanacatjja librewa jicjjatasiraquini, uqhamaraquiw samararaquini jumanacajj jan uca oraken jacapcäta ucañcamajja; jumanacasti juchanacamatwa t'akhesipjjaraquïta, nayan arsutanacajja uqhamarac nayan leyinacajja jisc'achapjjatam laycu.

44“Take ucanaca pasquipansa uqhamarac jumanacajj uñisirinacaman marcapana jacapcäta ucasa, janiw nayajj jumanacarojj apanucupcämati, janiraquiw jisc'achapcämasa; janiraquiw jumanacarojj t'unjapcämati, uqhamarac cuna amtäwinacarutejj nayra awquinacamampi purcäyätjja ucanacatsa amtasipuniraquïwa, nayätwa jumanacan Tatitu Diosamajj uca laycu. 45Ucampisa cuna arust'äwtejj jupanacampi lurcäyätjja cunapachatejj Egiptot jupanacar apsuncta ucapachajja take ucanacatjja amtasiraquïwa, jupanacarusti take marcanac nayrakatanwa apsuntjja, nayajj jupanacan Diosapäñajjataqui. Nayätwa Tatitojja.”

46Acanacawa leyinacajja, uqhamarac arsüwinacasa, yatichäwinacasa, cuntejj Tatitojj Moisés toke Sinaí kollu patan churcänsa ucanacajja, uca leyinacasti Tatitumpi uqhamarac israelitanacampi luratänwa.

Qullan Arunaca

Biblia Aymara ©Sociedad Bíblica Boliviana 1997.

More Info | Version Index