Search form

PANGELING-ELING 11

Indik kagungan Ida Sang Hyang Widi Wasa

1“Astiti baktija ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin semetone tur tinutinja setata sakancan pidabdab Idane. 2Sane mangkin elingangja paindikan sane sampun plajahin semeton, ngeniang indik Ida Sang Hyang Widi Wasa, malantaran pangalaman semetone ngiring Ida. Semeton ngraga sane sampun madue pangalaman punika boyaja oka-okan semetone. Semeton sampun ngaksi kagungan Ida Sang Hyang Widi Wasa, kakuasaan miwah kakuatan Idane, 3miwah katawahan-katawahan sane sampun margiang Ida. Semeton sampun ngaksi paindikan sane sampun laksanayang Ida marep ring prabune ring Mesir, makamiwah sawewidangan panegaran idane. 4Semeton sampun ngaksi kadi asapunika indik Ida Sang Hyang Widi Wasa nyirnayang wadua balan Mesire makasami, makamiwah kuda lan kretannyane, malantaran Ida ngelemang ipun ring Segara Gelagah, ritatkala ipun ngepung semeton. 5Semeton uning indik sane kakardi antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa pabuat semeton ring tegal melakange, sadurunge semeton rauh iriki. 6Parasemeton janten eling ring paindikan sane laksanayang Ida marep ring Dane Datan miwah Abiram, oka-okan Dane Eliab, saking suku Ruben. Ring ajeng parasemetone sareng sami, pretiwine raris engkag raris sang kalih kuluh, sasarengan ring kulawargan danene, kemah, panjak, makamiwah ingon-ingonnyane makasami. 7Sujatinipun semeton ngraga sane sampun nyingak sakancan katawahan, sane sampun kalaksanayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa.”

Merta-merta ring Tanah Prajanjian

8“Tinutinja sakancan pidabdab sane rauhang tiang ring semeton ring rahinane puniki, mangdane semeton mrasidayang nglintangin tukade punika, tumuli ngaug jagate sane ungsi semeton punika. 9Samaliha semeton jaga nutugang tuuh ring jagate sane gemuh landuh, sane sampun kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, jaga kapaicayang ring paraleluur semetone miwah ring parakaturunan danene. 10Jagat sane jaga aug semeton punika, nenten pisan pateh ring jagat Mesire, genah semetone sane ipidan. Ring Mesir, yening semeton nyambeh bibit, semeton patut matuyuhin raga buat metengin pategalane, 11nanging tanah sane jaga ungsi semeton punika inggih punika tanah pagunungan miwah lebak sane nadah sabeh. 12Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin semetone, tansah miara tanahe punika, samaliha Ida setata macingak ring tanahe punika.

13Duaning punika, tinutinja pituduh-pituduhe sane aturang tiang ring semeton ring rahinane puniki. Astiti baktija ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin semetone tur ngaulaja ring Ida antuk panelas pakayunan semetone. 14Yening semeton nglaksanayang indike punika rikala masanipun Ida pacang nurunang sabeh pabuat tanah semetone, inggih punika rikalaning kerta masa miwah masan gegedon, mangdane semeton prasida mupu gandum, anggur miwah minyak saitun, 15makamiwah padang pabuat ingon-ingon semetone. Semeton jaga molih saananing pangan kinum sane buatang semeton. 16Sampunangja semeton manggayang ragan semetone kagoda kantos lempas saking ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, sarwi nyungsung miwah ngaula ring widi sane lianan. 17Yening semeton mamurug titah Idane, Ida Sang Hyang Widi Wasa jaga menggah ring semeton. Ida pacang ngandeg sabehe, tur tanah semetone pacang tuh latuh, kantos tetanduran semetone nenten mupu. Samalihipun semeton pacang gelis seda irika, yadiastun tanahe sane paicayang Ida ring semeton punika tanah sane gemuh.

18Elingang tur luihangja pituduh-pituduhe puniki. Tekekang negul ring tangan semetone, miwah tulis ring gidat semetone, makadados painget. 19Urukang pituduhe punika ring oka-okan semetone. Rembugang pituduhe punika rikalaning semeton nuju jumah, miwah rikalaning semeton malelungan yadian rikalaning semeton nuju mararian miwah rikalaning semeton nuju makarya. 20Suratang pituduhe punika ring duur obag-obagan jelanan semetone, miwah ring gapuran kotan semetone. 21Irika semeton miwah oka-okan semetone pacang nutugang tuuh ring tanah sane sampun kajanjian antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin semetone, ring paraleluur semetone. Semeton jaga magenah ring tanahe punika sakantun wenten akasa miwah pretiwi.

22Tinutinja saking satia tuu, saananing pituduhe sane sampun aturang tiang ring semeton. Astiti baktija ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin semetone, tur laksanayangja sakancan pituduh Idane, tur satia tuuja pamantuka ring Ida. 23Irika Ida jaga ngulah sawatek bangsane punika saking ajeng parasemeton, tur semeton jaga ngaug jagat derben bangsa-bangsane sane agengan miwah kuatan ring semeton. 24Sakancan tanah sane entap semeton punika pacang dados druen semetone. Sane jaga maug dados wewidangan semetone, inggih punika ngawit saking tegal melakange bedelod kantos rauh ring Pagunungan Libanon sane baler, miwah saking Tukad Eprat sane bedangin kantos rauh ring sisin Segara Tengahe bedauh. 25Kijaja semeton lunga ring jagate punika, Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin semetone, jaga ngawinang jadmane irika ajerih ring semeton, miwah tan wenten sane nyidayang nawengin semeton, sakadi sane sampun janjiang Ida.

26Ring rahinane puniki semeton aturin tiang milih merta wiadin temah. 27Parasemeton jaga kamertanin yening semeton ninutin pituduh-pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin semetone, sane aturang tiang ring semeton ring rahinane puniki. 28Nanging semeton jaga keni temah, yening semeton nenten satinut ring pituduh-pituduhe puniki, tur lempas saking ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, saha nyungsung widi sane lianan, sane riin nenten naenin sungsung semeton. 29Yening Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nantan semeton ngranjing ka tanah sane ungsi tur jaga aug semeton punika, semeton patut ngucapang merta saking duur Gunung Gerisime, miwah temah saking duur Gunung Ebale. 30(Gununge makakalih punika wenten ring dauh Tukad Yordane, ring wewidangan wong Kanaane, sane magenah ring Lebak Yordane. Gununge makakalih punika marep kauh, nenten doh saking taru-taru tarbantine ring More, sane nampek ring kota Gilgal.) 31Tan malih asue semeton jaga nglintangin Tukad Yordane, saha jaga ngaug jagat sane kapaicayang ring semeton antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin semetone. Yening semeton sampun ngaug tur jenek alungguh irika, 32semeton patut satia tuu ninutin sakancan pidabdabe sane aturang tiang ring semeton ring rahinane puniki.”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index