Search form

PANGELING-ELING 11:2

2Sane mangkin elingangja paindikan sane sampun plajahin semeton, ngeniang indik Ida Sang Hyang Widi Wasa, malantaran pangalaman semetone ngiring Ida. Semeton ngraga sane sampun madue pangalaman punika boyaja oka-okan semetone. Semeton sampun ngaksi kagungan Ida Sang Hyang Widi Wasa, kakuasaan miwah kakuatan Idane,

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index