Search form

PANGELING-ELING 11:6

6Parasemeton janten eling ring paindikan sane laksanayang Ida marep ring Dane Datan miwah Abiram, oka-okan Dane Eliab, saking suku Ruben. Ring ajeng parasemetone sareng sami, pretiwine raris engkag raris sang kalih kuluh, sasarengan ring kulawargan danene, kemah, panjak, makamiwah ingon-ingonnyane makasami.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index