Search form

PANGELING-ELING 12:30

30Sasampune Ida Sang Hyang Widi Wasa nyirnayang bangsa-bangsa punika, semeton patut waspada. Sampunang pisan semeton ngindayang jaga mataken, kadi asapunapi caranipune mabakti ring dewa-dewanipune, mangda semeton nyidayang taler mabakti kadi asapunika. Indike punika pacang makta semeton ring patine.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index