Search form

PANGELING-ELING 14

Cara ngamargiang kaduhkitan sane nenten patut

1“Semeton puniki kaula druen Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin semetone. Duaning punika yening semeton kaduhkitan malantaran wenten semeton sane seda, sampunang pisan semeton nues-nues ragan semetone wiadin ngundul rambut ring pabaan semetone, sakadi sane kamargiang antuk bangsa-bangsa sane lianan. 2Semeton dados druen Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin semetone. Ida sampun nyelik semeton saking pantaran sakancan bangsane sane urip ring mrecapada buat dados kaulan Idane.”

Indik sato sane suci miwah sane leteh

(Up. 11:1-47)

3“Sampunangja semeton ngajeng sato sane sampun kanikayang leteh antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. 4Sato-satone sane dados ajengang semeton, inggih punika: banteng, kambing miwah biri-biri, 5manjangan, biri-biri miwah kambing alasan, wiadin kidang, 6miwah sakancan satone sane kukunnyane masepak miwah ngilag. 7Nanging burone sane kukunnyane tan masepak, tur nenten ngilag, nenten dados ajeng semeton. Semeton tan dados ngajengang unta, kelinci, miwah marmut. Burone punika patut kabaos leteh, yadiastu ipun ngilag, nanging kukunipune nenten masepak. 8Sampunang semeton ngajengang bawi. Bawine patut kabaos leteh yadiastun kukunipune masepak, nanging ipun nenten ngilag. Sampunang pisan semeton ngajengang burone punika, wiadin ngusud bangkenipune.

9Saananing ulam sane masisik wiadin makepes, punika dados ajengang semeton, 10nanging saananing sane urip ring toyane, sane nenten masisik miwah makepes, punika nenten dados ajengang. Ipun patut kawastanin leteh.

11Sakancan paksine sane suci, punika dados ajengang semeton. 12-18Nanging wenten makudang-kudang soroh paksi sane nenten dados kajeng, minakadinipun: rajawali, celepuk, sikep, bulusan, kukugan, guak, paksi kasuari, cangak, kokokan, ngosngosan, meragai miwah lelawah.

19Soroh balang sane makampid punika makasami leteh tur tan dados ajeng semeton. 20Soroh balang sane nenten leteh punika dados ajengang semeton.

21Semeton nenten dados ngajengang saananing bangken sato, sane padem tan sangkaning katampah, nanging wong sunantara sane madunungan ring pantaran semetone, ipun dados nunas bangken satone punika wiadin semeton dados ngadol bangken satone punika ring wong sunantara sane lianan. Nanging semeton puniki druen Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin semetone, semeton dados kaulan Idane. Sampunang semeton nglablab panak biri-biri wiadin kambing antuk yeh nyonyon inanipune.”

Indik aturan apahdasan

22“Nyabran taun semeton patut nganehang apahdasan saking sakancan pamupon tegalan semetone. 23Sapanglanturipun rarisangja lunga ka satunggiling genah sane sampun kaselik antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin semetone, buat ngaturang bakti ring Ida. Irika ring ayun Idane, rarisang ngajengang aturan apahdasan semetone, inggih punika apahdasan gandum, anggur miwah minyak saitun, makamiwah panak banteng lan biri-birin semetone sane pangawit. Laksanayangja paindikan punika mangdane semeton prasida mlajah setata ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin semetone. 24Yening genah pangubaktine punika kalintang doh saking genah semetone, kantos semeton tan mrasidayang makta aturan apahdasan upon-upon semetone sane sampun kamertanin antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, rarisang margiang sapuniki: 25Adolja upon-upon semetone punika, rarisang baktaja jinahnyane ka genah pangubaktine punika. 26Raris jinahe punika tumbasang napija sane arsayang semeton minakadinipun, banteng, biri-biri, anggur wiadin bir, tumuli rarisang semeton miwah kulawargan semetone pada ngajengang tur maliang-liang irika ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin semetone.

27Sampunang lalianga suku Lewi sane ring kotan semetone, santukan suku Lewi punika nenten polih duman tanah sakadi semeton. 28Nyabran tigang taun ring pamuput taun sane kaping tiga, bakta tur punduhangja apahdasan pamupon tegalan semetone ring kotan semetone. 29Pangane puniki buat suku Lewi, santukan dane nenten polih duman tanah, miwah pabuat wong sunantara, pabuat anak-anak ubuh, miwah anak balu-balu sane wenten ring kotan semetone. Dane ipun sareng sami patut pada rauh tur molih sakancan kabuatannyane. Yening semeton ngamargiang indike puniki, Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin semetone jaga ngamertanin semeton ring saluiring pakaryan semetone.”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index