Search form

PANGELING-ELING 17

1Sampunang semeton ngaturang banteng wiadin biri-biri sane mala ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin semetone, santukan Ida nenten ledang ring aturan sane kadi asapunika.

2Menawi semeton mireng, mungguing ring sinalih tunggiling kotan semetone wenten anak lanang wiadin anak istri sampun malaksana iwang pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur mamurug prajanjian Idane, 3malantaran ipun mabakti miwah nyungsung widi sane lianan, surya, bulan wiadin bintang-bintang, sane tungkas ring pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa. 4Yening semeton mireng gatra sane asapunika, patut becikang nureksain paindikane punika. Yening sawiakti mungguing paindikane sane iwang punika sampun kalaksanayang ring pantaran wong Israele, 5durusang ajak jadmane punika medal saking kota, tur encurin ipun antuk batu kantos padem. 6Jadmane punika keni kapademang, yening wenten saksi kekalih wiadin langkungan, sane ngawiaktiang laksanan jadmane punika. Nanging yening wantah adiri anake sane dados saksi, jadmane punika tan patut ngemasin padem. 7Anake sane dados saksi punika sane patut pinih riin ngencur jadmane punika antuk batu. Wusan punika wau rakyate sane lianan. Malantaran punika semeton mrasidayang nyirnayang kajaatane punika.

8Yening wenten wicara sane sengkil tur nenten prasida katepasin antuk parahakime sane wenten irika, upaminipun, indik warisan, masepegan, wiadin ngamademang anak ulihan nyelapang wiadin tan nyelapang, semeton patut lunga ka genah pangubaktine sane kaselik antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin semetone. 9Irika semeton patut ngaturang wicaran semetone ring parapandita suku Lewine miwah ring parahakime sane polih tugas daweg punika, mangda dane nepasin wicarane punika. 10Dane pacang mapaica tetepasan ring semeton, tur semeton patut tan simpang ngamargiang tetepasan sane kapaica ring semeton punika. 11Tampija kaputusan danene punika, tur tinutinja pituduh-pituduh danene makasami. 12Sapasiraja sane purun langgana ring hakim miwah pandita sane ngamargiang sesanannyane duk punika, ipun patut keni danda pati. Malantaran punika semeton prasida nyirnayang kajaatane punika, saking pantaran wong Israele. 13Asing-asing anak sane miragi indike punika pacang ajerih. Dadosipun tan wenten malih jadma sane purun nglaksanayang sane kadi asapunika.”

Pidabdab indik sang prabu

14“Yening semeton sampun ngaug jagat sane sampun kapaicayang ring semeton antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin semetone, tur semeton sampun jenek irika, menawi semeton pacang marasa buat madue sang prabu, sakadi sakancan bangsa-bangsa sane wenten rin kiwa tengen semetone. 15Elingangja mungguing wantah anak sane sampun kaselik antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa kewanten sane patut adegang semeton dados prabu. Anake punika patut saking pantaran bangsan semetone kawitipun. Sampunang wong sunantara adeganga dados ratu ring pantaran semetone. 16Sang prabu punika tan patut madue kuda akeh pisan pabuat wadua balan idane. Samaliha tan patut ngutus anak ka Mesir buat jaga numbas kuda. Santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun masabda, mungguing kaulan Idane nenten pacang naenin malih mawali mrika. 17Ida sang prabu tan patut madue rabi akeh, santukan indike punika pacang ngawinang ida lempas saking ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa. Sajaba punika, ida sang prabu tan dados nyugihang ragan idane antuk perak miwah mas. 18Yening wenten anak sane kamanggehang dados prabu, ida patut katurin cakepan, sane madaging pidabdab-pidabdab miwah paurukan-paurukan saking Ida Sang Hyang Widi Wasa sane katurun saking cakepan aslinnyane sane kasimpen antuk parapandita suku Lewine. 19Ida patut setata ngagem cakepane punika, tur kawacen sapanjang yusan idane, mangdane ida pacang mlajah ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur satia tuu ninutin sakancan sane sinurat ring cakepane punika. 20Yening ida tuon ngwacen cakepane punika, ida nenten pacang rumasa agungan ring bangsan idane Israel, tur ngawinang ida nenten pacang lempas saking pituduh-pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa, ring saluiring paindikan. Kenginan ida miwah katurunan idane pacang mrentah bangsa Israel turun-temurun.”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index