Search form

PANGELING-ELING 17:16

16Sang prabu punika tan patut madue kuda akeh pisan pabuat wadua balan idane. Samaliha tan patut ngutus anak ka Mesir buat jaga numbas kuda. Santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun masabda, mungguing kaulan Idane nenten pacang naenin malih mawali mrika.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index