Search form

PANGELING-ELING 2

Duk bangsa Israel ring tegal melakange

1“Pamuputipun iraga raris mawali ka tegal melakange, nglintangin margi sane ngungsi ka Teluk Akaba, anut ring titah Ida Sang Hyang Widi Wasa. Sasampune punika kantos sue pisan iraga ngumbara ring Pagunungan Edom.

2Ida Sang Hyang Widi Wasa tumuli ngandika ring tiang, 3mungguing sampun sue pisan iraga ngumbara ring pagunungane punika. 4Ida Sang Hyang Widi Wasa raris ngandika ring tiang, mangda tiang ngaturin semeton pidabdab-pidabdabe puniki: ‘Tusing buin amunapa makelonne kita lakar ngentap Pagunungan Edom, gumin nyaman kitane katurunan Esaune. Ia lakar pada takut teken kita, 5nanging kita tusing dadi ngebug ia, sawireh gumine ento angan abedikko tusing lakar paicayang Ulun teken kita sawireh gumi Edome suba paicayang Ulun teken katurunan Esaune. 6Kita dadi meli pangan kinum sig iane.’

7Elingang pisan mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun ngamertanin semeton ring saluiring paindikan sane laksanayang semeton. Ida sampun matiningin semeton rikala semeton ngumbara nglintangin tegal melakange sane jimbar puniki. Ida sampun ngiangin semeton sajeroning petang dasa taun punika, tur Ida sampun mapaica saananing sane perluang semeton.

8Iraga tumuli terus mamargi, tur makaon saking margine sane saking kota-kota Elat miwah Esion-Geber ngungsi ka Segara Mati, raris mabelok ngaja kanginang ngungsi ka Moab. 9Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda ring tiang sapuniki: ‘Eda pesan plegendahanga tur eda pesan gebuga wong Moab katurunan Lote ento. Kota Ar suba paicayang Ulun teken ia tur tanahe ento abedikko tusing lakar paicayang Ulun teken kita.’ ”

10(Sane riin wenten jadma sane ageng-ageng sane kawastanin wong Emim magenah ring kota Ar punika. Tegehnyane pateh ring wong Enak, sane taler soroh raksasa. 11Sakadi wong Enake, ipun taler kawastanin wong Repaim, nanging wong Moab ngwastanin ipun wong Emim. 12Sane riin wong Hori magenah ring Edom, nanging katurunan Esau raris ngaonang tur nyirnayang bangsane punika, tumuli ngaug guminnyane, pateh sakadi bangsa Israel ring benjang pungkur ngaonang meseh-mesehnyane saking tanah sane kapaicayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa ring ipun.)

13“Sasampune punika iraga raris nglintangin Tukad Sered anut ring titah Ida Sang Hyang Widi Wasa ring iraga. 14Indike punika mamargi sasampun tigang dasa kutus taun iraga makaon saking Kades-Barnea. Prajurit-prajurit ring masa punika makasami sampun padem sakadi sane sampun kasabdayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. 15Ida Sang Hyang Widi Wasa terus-tumerus nglawan ipun, kantos ipun makasami telas kasirnayang.

16Sasampune ipun makasami padem, 17Ida Sang Hyang Widi Wasa raris ngandika ring iraga sapuniki: 18‘Di dinane ene kita lakar ngentasin gumi Moabe, ngliwatin jalan kota Are. 19Dadinne kita suba paek teken gumin wong Amone, katurunan Lote. Eda pesan kita mlegendahang wiadin ngebug ia, sawireh tanahe ane suba paicayang Ulun teken ia ento, abedikko tusing lakar paicayang Ulun teken kita.’ ”

20(Jagate punika taler mawasta jagat Repaim, inggih punika wastan bangsa sane riin pecak magenah irika. Wong Amon ngwastanin bangsane punika wong Samsumim. 21Bangsane punika taler ageng-ageng jeleganipune sakadi wong Enake. Ipun kuat-kuat pisan tur sareng akeh. Nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nyirnayang ipun kantos wong Amone mrasidayang ngrampas guminipune, saha jenek irika. 22Paindikan sane pateh sakadi asapunika taler kamargiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa pabuat wong Edome, katurunan Esau sane magenah ring Pagunungan Edom. Ida Sang Hyang Widi Wasa ngaonang wong Hori, kantos wong Edome mrasidayang ngrampas guminnyane, raris ngaug gumine punika. Kantos rauh mangkin wong Edome kantun magenah irika. 23Tanahe sane wenten ring sapanjang pasisin Segara Tengahe kaug antuk jadma sane rauh saking pulo Kreta. Ipun sampun nyirnayang wong Awi, jadma uedan irika. Anak Kreta punika raris ngaug wewidangan tanahe irika, kelodnyane kantos rauh ring Gasa.)

24“Sasampun iraga nglintangin Moab, Ida Sang Hyang Widi Wasa raris ngandika ring iraga sapuniki: ‘Ane jani kemaja kita ngliwatin Tukad Arnone. Ulun lakar nyerahang teken kita Sang Prabu Sihon, ratun wong Amorine ane mrentah di Hesbon, muah guminnyane. Gebugja ia, lantas tongosin guminnyane. 25Ngawit uli di dinane ene Ulun lakar ngadakang apanga parabangsane dini ditu pada takut teken kita. Sabilang anak lakar jejeh ngetor yening ia ningeh adan kitane kasambat.’ ”

Bangsa Israel ngaonang Sang Prabu Sihon

(Ca. 21:21-30)

26“Tiang raris ngutus makudang-kudang utusan saking tegal melakang Kedemot mangda tangkil ring Sang Prabu Sihon ring Hesbon, buat nunas dame kadi asapuniki: 27‘Ledang palungguh iratu nglugrain titiang nglintangin jagat druene. Titiang jagi wantah mamargi ring margine kewanten, tur nenten pacang simpang saking margine punika. 28Titiang jaga naur pangan kinum sane tunas titiang. Titiang wantah mamanah nglintang ring jagate iriki, 29kantos titiang nglintangin Tukad Yordane tur ngranjing ka jagat sane sampun kapaicayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin titiange ring titiang. Sentanan Dane Esau sane malinggih ring Edom, miwah wong Moab sane magenah ring Ar taler sampun mebasang titiang jagi nglintang ring guminnyane.’

30Nanging Sang Prabu Sihon nenten nglugrain iraga nglintang ring jagat idane. Ida Sang Hyang Widi Wasa Widin semetone sampun ngawinang ida sang prabu bengkung tur mamayu, mangdane ida sida kaonang iraga tur gumin idane raris ambil iraga. Gumine punika kantun aug iraga kantos rauh mangkin.

31Sasampune punika Ida Sang Hyang Widi Wasa raris ngandika ring tiang sapuniki: ‘Iwasinja Ulun ngadakang Raja Sihon muah guminnyane tusing nyidaang makiba di arepan kitane. Sawireh keto kemaja juang laut tongosinja guminnyane.’ 32Sang Prabu Sihon kasarengin antuk wadua balan idane tumuli rauh ngyudain iraga ring kota Yahas, 33nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin iragane nyerahang ida ring iraga, raris ida sedayang iraga rauh ring putra-putran idane miwah wadua balan idane makasami. 34Daweg punika ugi iraga ngrampas tur nyirnayang saananing kota-kotane, tur ngamademang penduduknyane luh muani, rauh ring pianak-pianaknyane. Nenten wenten sane kabanggayang kantun urip. 35Ingon-ingonnyane ambil iraga tur kota-kotannyane rampas iraga. 36Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nglugrain iraga ngrampas kota-kotane punika makasami, ngawit saking kota Aroer, sane wenten ring tanggun Lebak Arnone miwah kota sane wenten ring lebake punika, sapanjang margine sane ngungsi ka Gilead. Nenten wenten kota mabenteng sane kuat pabuat iraga. 37Nanging iraga nenten nganampekin wong Amone wiadin tepin Tukad Yaboke wiadin kota-kotane ring pagunungan, kadi asapunika taler genah-genahe sane tiosan sane tan kalugrain antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa.”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index