Search form

PANGELING-ELING 3:24

24‘Oduh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, Sane Maha Luur, titiang uning mungguing paindikan sane sinahang Palungguh IRatu ring titiang, punika wau pangawit saking pakardin Palungguh IRatu sane agung tur ngangobin. Nenten wenten Widi ring langite miwah ring gumine sane mrasidayang ngamargiang paindikan sane luih sakadi sane kardi Palungguh IRatu.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index