Search form

PANGELING-ELING 4:1

1Dane Musa raris ngandika ring bangsa Israele sapuniki: “Pada pagehja semeton ngagem pidabdab sane sampun urukang tiang ring parasemeton, mangda semeton kalugra urip tur ngaug tanah sane sampun kapaicayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin leluur semetone ring semeton.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index