Search form

PANGELING-ELING 4:40

40Pada pagehja ngagem pidabdabe sane aturang tiang ring semeton ring rahinane puniki. Malantaran punika semeton miwah katurunan semetone pacang rahayu. Parasemeton jaga dirga yusa ring jagat sane kapaicayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa buat dados paderbean semetone salami-laminipun.”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index