Search form

PANGELING-ELING 5:1

1Dane Musa raris ngesengin tur munduhang bangsa Israel makasami raris dane ngandika asapuniki: “Parasemeton bangsa Israel, pirengangja pidabdab-pidabdab sane aturang tiang ring parasemeton ring rahinane puniki. Plajahinja pidabdab-pidabdabe punika tur laksanayangja saha tuon.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index