Search form

PANGELING-ELING 6:20

20Benjang pungkur oka-okan semetone jaga mataken ring parasemeton sapuniki: ‘Napi awinanipun Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin iragane nitahang mangda iraga nglaksanayang pidabdab-pidabdab Idane makasami puniki?’

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index