Search form

PANGELING-ELING 6:3

3Parasemeton sareng sami, telebangja tur laksanayangja pidabdab-pidabdabe punika, mangda semeton rahayu tur dados bangsa sane ageng ring jagate sane gemuh landuh punika, sakadi sane sampun kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin leluur iragane.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index