Search form

PANGELING-ELING 7:12

12“Yening parasemeton ngincepang titah-titahe punika tur tuon nglaksanayang, Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin semetone pacang satia ring prajanjian sane kardi Ida ring semeton. Ida pacang nyinahang pasuecan Idane sane langgeng ring parasemeton, sakadi sane sampun janjiang Ida ring leluur parasemetone.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index