Search form

PANGELING-ELING 8

Tanah sane becik sane jaga dados paderben bangsa Israel

1“Pidabdabe makasami sane aturang tiang ring parasemeton ring rahinane puniki patut laksanayang parasemeton saha tuon, mangda parasemeton tetep urip endah-gumendah tur malinggih ring jagat sane kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa ring paraleluur semetone. 2Elingangja! Petang dasa taun suenipun Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin semetone nantan parasemeton nglintangin margi sane doh ring tegal melakange. Ida mapaica kakewuhan-kakewuhan ring parasemeton buat mintonin parasemeton, mangda Ida ngaksi indik sane jaga lakonin semeton, punapike parasemeton yuakti nglaksanayang titah Idane punapi nenten. 3Ida manggayang semeton kaluen, raris semeton paicain Ida manna makadados ajengang semetone, ajengan sane durung naenin kajeng antuk semeton wiadin leluur parasemetone. Ida Sang Hyang Widi Wasa ngardi indike punika buat nguruk semeton mungguing manusane nentenja urip wantah antuk roti kewanten, nanging antuk sakancan sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 4Sajeroning petang dasa warsa puniki panganggen semetone nenten buuk-buuk tur cokor parasemetone nenten bubul. 5Elingangja, mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin semetone nguruk tur nyisipang parasemeton sakadi ibapa sane nguruk pianak-pianaknyane. 6Duaning punika, lakoninja sakancan titah Ida Sang Hyang Widi Wasa. Semeton patut malaksana satinut ring pidabdab-pidabdab Idane tur parasemeton patut astiti bakti ring Ida. 7Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin semetone jaga nantan parasemeton ka jagate sane gemuh, jagat sane madaging tukad miwah toya klebutan akeh pisan, toya anakan sane membah ring beten tanahe sane muncrat ka lebah-lebahe miwah ka bukit-bukite, 8jagat sane mupuang gandum miwah jagung nasi, anggur, buah aa, buah delima, saitun miwah madu. 9Parasemeton nenten pacang naenin kaluen wiadin kakirangan irika. Batu kaang gumine punika madaging besi, tur ring bukit-bukitnyane semeton jaga ngeniang temaga. 10Sakancan ajeng-ajengan sane dotang semeton, jaga kasediaang pabuat semeton, tur parasemeton pacang matur panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin semetone, santukan parasemeton kapaicain tanah sane gemuh.”

Pakeling mangda sampunang lali ring Ida Sang Hyang Widi Wasa

11“Pada tangarinja, sampunang parasemeton ngantos lali ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin semetone. Sampunang semeton lumenah ring titah-titah Idane sane aturang tiang ring semeton ring rahinane puniki. 12Yening sane jaga ajengang parasemeton punika sampun cukup, tur parasemeton sampun ngwangun umah sane becik pabuat ragan semetone, 13tur banteng miwah biri-biri, perak miwah mas, makamiwah arta branan semetone sane tios-tiosan sampun mawuwuh, 14pada tangarinja ragan semetone mangda sampunang semeton kantos sumbung tur lali ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin semetone, sane sampun mebasang semeton saking panegara Mesir, gumi genah semetone kapanjakang. 15Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nantan parasemeton nglintangin tanah melakang sane jimbar tur madurgama, genah sane bek madaging ula sandi miwah teledu. Ring tanahe sane tuh tan patoya punika Ida Sang Hyang Widi Wasa nitahang mangda toyane membah saking batu kaange sane katos, kantos semeton nyidayang nginem toya kantos lega. 16Ring tanah melakange punika, Ida mapaica manna makadados ajengan parasemetone. Sane riin ajengane punika nenten naenin kajeng antuk paraleluur semetone. Ida ngrauhang pakewuh-pakewuh ring parasemeton buat mintonin semeton mangda ring pamuputipun Ida prasida ngamertanin parasemeton antuk pangan kinum. 17Duaning punika sampunang pisan semeton mapakayun mungguing semeton dados sugih malantaran antuk kakuatan semetone ngraga. 18Elingangja mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin semetone kewanten sane nadosang semeton sugih. Indike punika margiang Ida santukan kantos rauh ring rahinane puniki Ida kantun satia ring prajanjian sane sampun kardi Ida ring paraleluur semetone. 19Elingang pisan! Sampunang lali ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin semetone, wiadin nilar Ida raris nyungsung tur ngaula ring widi-widi sane tiosan. Yening semeton kantos kadi asapunika, ring rahinane puniki tiang malih mapakeling ring parasemeton mungguing parasemeton pasti pacang kasirnayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. 20Yening parasemeton nenten satia tuu ngiring Ida Sang Hyang Widi Wasa, parasemeton taler pacang sirnayang Ida, pateh sakadi bangsa-bangsane sane pacang basmi Ida ring ajeng parasemetone.”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index